English Portuguese Spanish

โลกใบเล็ก

เนื้อหา

ศิลปะการจัดนิทรรศการ

        นิทรรศการ หมายถึงการจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาผลงานต่าง ๆ ด้วยวัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์และกิจกรรมที่หลากหลายแต่มีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่องโดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนและออกแบบที่เร้าความสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการดู การฟัง การสังเกต การจับต้องและการทดลองด้วยสื่อที่หลากหลาย เช่น รูปภาพ ของจริง หุ่นจำลอง ป้ายนิเทศ และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวด การแข่งขัน การบรรยาย การสาธิต การอภิปราย และการตอบปัญหา เป็นต้น

        การจัดแสดงและนิทรรศการ แสดงให้เห็นว่าการจัดแสดง คือ นิทรรศการขนาดเล็กมาก นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการขนาดใหญ่ ได้แก่ นิทรรศการประเภทงานแสดง (fair) หมายถึง นิทรรศการขนาดใหญ่ที่มีบริเวณกว้างขวาง และงานมหกรรม (exposition) หมายถึง นิทรรศการขนาดใหญ่มโหฬารระดับชาติหรือนานาชาติ ดังนั้นจึงกล่าวโดยรวมได้ว่า “การจัดแสดงทุกขนาดเป็นนิทรรศการ”

ความสำคัญของนิทรรศการ

             นิทรรศการเป็นสื่อที่มีคุณค่าและมีศักยภาพสูงในการดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ดีเนื่องจากความหลากหลายของสื่อสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ชมได้       ดังนั้นนิทรรศการที่ดีจะมีอิทธิพลต่อผู้ชมในด้านความรู้ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอารมณ์และความรู้สึก การเปลี่ยนแปลงเจตคติ รวมทั้งการตัดสินใจดังจะเห็นได้จากตัวอย่างนิทรรศการทางการศึกษา ทางการค้าและทางศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการ

            1.เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ
            2.เพื่อสร้างความประทับใจ ให้ผู้ชมเกิดความเลื่อมใสศรัทธา
            3.เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมหรือกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
            4.เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือสร้างภาพพจน์ที่ดีของบุคลากร องค์กร หรือหน่วยงาน
            5.เพื่อสร้างความบันเทิง
            6.เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานโดยรวมของหน่วยงานหรือ องค์กรที่เป็นเจ้าของนิทรรศการแต่ละครั้ง

คุณค่าของนิทรรศการ
           1.เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ความคิดและข้อมูลต่าง ๆ
           2.เป็นแหล่งถ่ายทอดสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้โดยอาศัยสื่อต่าง ๆจึงทำให้เข้าใจง่ายขึ้น
           3.เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพโดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่าง ๆ
           4.เป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะได้เป็นอย่างดี
           5.การใช้สื่อหลายชนิดในการจัดแสดงนิทรรศการ

 

ศิลปะการจัดนิทรรศการ  นิทรรศการเป็นสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งที่เน้นการรับรู้ทางตา  การรับรู้ทางประสาทตานั้น  จำเป็นต้องมีการดึงดูดเร้าความสนใจให้คนดูในสิ่งที่ต้องการให้ดู    มิฉะนั้นแล้วสื่อที่จัดไว้ก็อาจหมดความหมายไปได้  การสร้างสิ่งจูงใจให้ประสาทตาสัมผัส  ประกอบด้วยองค์ประกอบทางศิลปะ  หลายอย่าง  ได้แก่

        1. ความสมดุล  (balance)  การจัดให้มีความสมดุลในการออกแบบสามารถแบ่งได้  2  ประเภท  ได้แก่

           สมดุลเท่ากันทั้ง  2  ด้าน  (symetrical  or  formal  balance)  คือการจัดให้มี  2  ส่วน  ซ้าย  ขวา  มีความเท่ากันโดยการจัดวาง  หรือติดตั้งในลักษณะที่เหมือนกัน  กล่าวคือ  เท่ากันหมดทั้งระยะทางและตำแหน่งที่วาง  เมื่อมองแล้วทำให้สองข้างมีนำหนักเท่ากัน  การจัดแบบนี้เหมาะกับงานที่เป็นทางการ  และดูค่อนข้างจริงจัง

           สมดุลไม่เท่ากันทั้ง  2  ด้าน  (asymetrical  or  informal  balance)  เป็นการจัดที่ทั้ง  2  ด้านไม่เท่ากัน  ทั้งระยะทางและตำแหน่งที่วาง  แต่เมื่อมองดูแล้วจะมีความรู้สึกว่าทั้งสองข้างมีน้ำหนักเท่ากัน  ไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ความสมดุลเกิดจากความรู้สึกเมื่อดูด้วยสายตา  ซึ่งการจัดรูปแบบของความสมดุลไม่เท่ากันทั้ง  2  ด้าน  (asymetrical  balance)  เป็นแบบที่นิยมใช้กันมาก  เพราะทำให้การจัดแปรเปลี่ยนไปได้หลายรูปแบบ  และไม่ทำให้เกิดความจำเจนัก  เพราะรูปแบบของงานจะมีสิ่งใหม่ๆ  ปรากฏได้ตลอดเวลา  การจัดให้เกิดความสมดุลแบบนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้จัดที่จะต้องเข้าใจองค์ประกอบทางศิลปะอยู่บ้าง  จึงจะจัดได้รูปแบบที่ดี

         2.  ความเป็นหน่วยหรือเอกภาพ (unity)  การจัดสิ่งต่างๆ  ให้คนดูนั้น ความรู้สึกเป็นหน่วยเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง  ทั้งนี้เพราะเมื่อดูแล้วจะทำให้รู้สึกเกิดความเป็นกลุ่มก้อนไม่กระจัดกระจาย  วิธีการจัดความเป็นหน่วยนี้ผู้จัดจะให้ความสำคัญของพื้นที่รอบๆ  และจัดให้มีส่วนอื่นๆ  ให้เป็นรอง  ผู้ที่ขาดประสบการณ์จะจัดภาพในพื้นที่ที่กำหนดกระจัดกระจาย  และมีมากจนหาจุดเด่นของภาพนั้นไม่ได้

 

         3.  การสร้างจุดสนใจ (point  of  interest)  การสร้างจุดสนใจให้มองเป็นอันดับสำคัญว่าทำอย่างไรคนจึงจะสนใจมอง  ซึ่งในธรรมชาติของคนเรานั้น  ชอบมองในสิ่งที่มีความสวยงาม  แต่ความสวยงามเป็นผลสุดท้ายของการมอง  ซึ่งอาจจะเริ่มมาจากจุดใดจุดหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่ความสวยงาม  แต่เริ่มมาจากความแตกต่างของภาพกับพื้นในภาพนั้น  ซึ่งเรื่องของความแตกต่าง (contrast)  นั้นมีหลายลักษณะ  ได้แก่  ความแตกต่างของขนาด  ความแตกต่างของผิว  และความแตกต่างของทิศทาง  เป็นต้น

 

         4.  สี  สีที่จะนำมาใช้เป็นสื่อสร้างจุดสนใจนี้  เป็นที่ยอมรับกันเป็นอย่างดีแล้วว่าสามารถใช้ให้เกิดความสนใจได้  แต่ก็ต้องคำนึงถึงปริมาณ  หรือจำนวนสีที่ใช้ด้วย  การจะให้เกิดจุดสนใจได้  จะต้องไม่ใช้สีร่วมกันมากนัก  มิฉะนั้นความแตกต่างก็จะไม่มี  ซึ่งจะมีผลไปถึงความแตกต่างที่เด่นชัดด้วย  การใช้สีนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สีหลายสีนัก  แต่การให้ปริมาณสีใดสีหนึ่งมากกว่าย่อมก่อให้เกิดความแตกต่างได้

 

         5.  เทคนิคในการนำเสนอ  เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสร้างจุดสนใจให้ดึงดูดสายตาผู้ชมได้  เทคนิคที่ใช้นี้มีต่างๆ กันไป  แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์มีมากน้อยเพียงใด  ซึ่งเราจะพบเสมอว่าแม้ในเรื่องที่เสนอเรื่องเดียวกัน  แต่เทคนิคต่างกัน  ความสนใจจะแตกต่างกันไปด้วย    ตัวอย่างเทคนิคได้แก่  การฉีกกระดาษ  การเสปรย์สี  การผสมผสานของวัตถุที่ใช้  ภาพการ์ตูน  การประสานมิติ  เป็นต้น

         การนำองค์ประกอบศิลปะไปใช้ในงานนิทรรศการนั้น  ในทางปฏิบัติจริงๆ  แล้วเมื่อเริ่มผลิตสิ่งใดขึ้นก็จะใช้องค์ประกอบผสมผสานกันไป  ไม่อาจแบ่งแยกออกมาอย่างเด่นชัด  สำหรับผู้ที่คิดว่าตนเองไม่ค่อยมีพื้นฐานนั้น  ขอให้ตัดประเด็นนี้ออกไปได้  เพราะมนุษย์เรานั้นมีศิลปะอยู่ในตัวแล้วทุกคน  เพียงแต่ว่ายังไม่ได้นำออกมาใช้เท่านั้น  ขอให้ลองฝึกหัด  สังเกต  ทดลองสักระยะหนึ่งก็จะทำให้เกิดประสบการณ์ขึ้นได้อย่างแน่นอน

เก็บตกจากงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557

อบจ.ขอนแก่น
"ร้อยรัก ร้อยมาลัย รวมในเป็นหนึ่ง"

 
 
 
เทศบาลเมืองป่าตองแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่างสวยงาม
 
 
 
 
   
logo และป้ายนิทรรศการ ฝีมือของบ้านผู้นำกรุ๊ฟ  
 
 
   
 นิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ  
 
 
 
 

 

ที่มา : คู่มือการจัดนิทรรศการ  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี
         ภาพถ่ายจากงานนิทรรศการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2557 ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี

ดอกไม้ดินไทย


ดอกบัวดินไทย งานแฮนด์เมด ราคาเบาๆ

 

ตามรอยอารยธรรม

ไหว้พระเจ้าองค์แสน
ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์
ที่วัดพระธาตุเชิงชุม

นมัสการพระธาตุเชิงชุม

บูชาพระบรมสารีกธาตุ
ชมความงามพระธาตุ
พนมยามค่ำคืน


นมัสการพระธาตุพนม

ชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น
ภูริทัตโตที่วัดศรีสุทธาวาส
จ.สกลนคร

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 

ฮีตสิบสอง คองสิบสี่

สร้างสรรค์งานศิลป์

การจัดสวนถาด

สวนถาด เป็นการ
จำลองธรรมชาติ
ลงในถาดขนาดเล็ก
โดยอาศัยหลักการ
ออกแบบศิลปะ

พานบายศรี

พานบายศรี เป็น
ภูมิปัญญาคนไทย
ในการประดิษฐ์
ใบตองเพื่อใช้ใน
พิธีเรียกขวัญของ
คนในสมัยโบราณ
จนถึงปัจจุบัน

 ร้อยมาลัย

มาลัย หมายถึง
ดอกไม้ประดิษฐ์แบบ
ไทยที่เกิดจากฝีมือ
การประดิษฐ์ประดอย
ของผู้ร้อย ผสานกับ
ความงามของดอกไม้  
กลีบดอกไม้ ใบไม้ 

เพ้นท์กระถาง

กระถางดินเผาเล็ก ๆ 
ราคาถูก นำมาเพิ่ม
มูลค่าได้ง่าย ๆ ด้วย
ฝีมือเรา โดยใช้สี
อะครีลิก

 สวนแนวตั้ง

การจัดสวนแนวตั้ง
เป็นศิลปะการปลูก
พันธุ์ไม้ในพื้นที่จำกัด
ซึ่งกำลังได้รับความ
นิยมกันในสังคมเมือง

 ศิลปะการจัดนิทรรศการ

การจัดนิทรรศการ
เป็นการนำหลักศิลปะ
มาใช้ในการนำเสนอ
ข้อมูล ผลงาน สินค้า

 งานจิตรกรรมของครูมด

ครูมดกับงานวาดภาพ
จิตรกรรมไทยด้วยสี
อะครีลิก

สวนกระเช้า....สวนสวยด้วยมือเรา

การจัดสวนกระเช้า
เป็นการจัดสวนขนาด
เล็กลงในกระเช้า

เล่าเรื่องการประกวดสวนถาด

การแข่งขันจัดสวน
ถาดในเวทีท้องถิ่น
ลงแข่งครั้งแรก ได้
รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ

ภาพการแข่งขันจัดสวนถาดชื้น สพม.25

ภาพการแข่งขันจัดสวนแก้ว สพม.25

บันทึกการเดินทาง

ไหว้พระธาตุลำปางหลวง

นมัสการ
พระธาตุลำปางหลวง
เสริมศิริมงคลคนเกิดปีฉลู
นั่งรถม้าเมืองลำปาง
ชมเหมืองแม่เมาะ

ชมสวน-นมัสการหลวงพ่อโต

ชมสวน-นมัสการ
หลวงพ่อโต พรหมรังสี
วัดบึงกุ่ม อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา

อุ่นรัก..ริมโขง

เที่ยวถนนคนเดิน
ชมบ้านไม้เมือง
เชียงคาน แวะพัก
สัมผัสหมอกหนาว
ที่อุ่นรักริมโขงรีสอร์ท

 สามวันในกัมพูชา

สัมผัสดินแดน
อารยะธรรมโบราณ
ปราสาทนครวัด
ปราสาทบันทรายไส
ในนครธม กัมพูชา

 เยือนมาเก๊า-ฮ่องกง

การศึกษาดูงานต่าง
ประเทศ หนึ่งในหลักสูตร
ปริญญาโท สาขา
การบริหารการศึกษา

ชมสวนดอกไม้กลางเมืองขอนแก่น

สวนสาธารณะบึง
ทุ่งสร้าง สวยงาม
น่าทึ่ง อีกทางเลือก
หนึ่งในการพักผ่อน

มหัศจรรย์.....บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เมืองปราสาทหิน
ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย
รวยวัฒนธรรม 

แผนที่

มี 36 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ปฏิทิน

January 2020
20
Monday
16:02

ผู้เยี่ยมชม

7247252
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวม
827
2669
3496
7217590
71812
85698
7247252

Server Time: 2020-01-20 16:02:48